Beheerstichting

Het beheer en onderhoud van het scoutinggebouw is ondergebracht in de “Stichting Scouting Sint George”. Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit ouders, deskundigen en afgevaardigden van de groepsraad.

Achtergrond

Het stichtingsbestuur is er primair ten dienste van scoutingvereniging St. George. Het scoutinggebouw vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheersstinging.

Missie

De stichting wil de vereniging faciliteren door het troephuis te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Soberheid, doelmatigheid en transparantie zijn hierbij de kernwaarden. Kosten worden beperkt door het troephuis regelmatig – buiten opkomsten om – te verhuren en door het werven van externe bijdragen.

Visie

De stichting draagt scoutingvereniging St. George een warm hart toe, nu en in de toekomst. Daarom wordt er jaarlijks voldoende geld gereserveerd om ook in de toekomst een goed en veilig scoutinggebouw te kunnen blijven bieden. Dienstbaarheid dat is en blijft, de grond van het bestaansrecht van de stichting.

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Peter Kok
Penningmeester: Matthijs Jonker
Secretaris: Wilfred Veldwisch
Verhuurcoördinator: Ineke van Scheijndel
Gebouw-/terreinbeheerder: Arjan Westerbeek
Gebouw-/terreinbeheerder: Lies Lucassen
Algemeen bestuurslid: Albert Jan Meeuwissen (tevens groepsvoorzitter)
Algemeen bestuurslid: Norman Wiggers

Hieronder volgt een korte beschrijving van de functies binnen het stichtingsbestuur.

Stichtingsvoorzitter

De stichtingsvoorzitter vertegenwoordigt de stichting naar externen. De stichtingsvoorzitter zit en bereidt de vergaderingen voor van het stichtingsbestuur. Tot slot coördineert de stichtingsvoorztter de bestuurs- en stichtingsactiviteiten.

Stichtingssecretaris

De Stichtingssecretaris stelt samen met de stichtingsvoorzitter de agenda vast van de vergaderingen van het stichtingsbestuur en maakt daarvan notulen. Daarnaaast verzorgt de stichtingssecretaris de inkomende en uitgaande post.

Stichtingspenningmeester

De stichtingspenningmeester draagt zorg voor de financiële administratie van de stichting en int de huur van de gebruikers van het scoutinggebouw.

Verhuurcoördinator

De verhuurcoördinator is de contactpersoon voor externe huurders en beheert de verhuurkalender. De verhuurcoördinator stemt de verschillende verhuurdata op elkaar af, ontvangt nieuwe huurders, leidt hen rond en controleert het gebouw na verhuur.

Gebouw-/terreinbeheerders

De gebouw-/terreinbeheerders zijn het aanspreekpunt voor zaken omtrent het gebouw en terrein. De beheerders voeren klein onderhoud uit en coördineren groot onderhoud.

Vrijwilligers