Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw is ondergebracht in de beheerstichting "Scouting Sint George". Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit ouders, deskundigen en afgevaardigden van de groepsraad.

Achtergrond

Het stichtingsbestuur is er primair ten dienste van scoutingvereniging St. George. Het troephuis vormt een belangrijke voorwaarde voor de scoutingvereniging. Volgens de richtlijnen van Scouting Nederland is het gebouw ondergebracht in een beheersstinging. Deze rechtsvorm kan een gebouw in eigendom hebben, een vereniging niet.

Missie

De stichting wil de vereniging facilliteren door het troephuis te beheren en daarmee in een veilige en goede staat te houden. Soberheid, doelmatigheid en transparantie zijn hierbij de kernwaarden. Kosten worden beperkt door het troephuis regelmatig – buiten opkomsten om – te verhuren en door het werven van externe bijdragen.

Visie

De stichting draagt scoutingvereniging St. George een warm hart toe, nu en in de toekomst. Daarom wordt er jaarlijks voldoende geld gereserveerd om ook in de toekomst een goed en veilig troephuis te kunnen blijven bieden. Dienstbaarheid, dat is, en blijft, de grond van het bestaansrecht van de stichting.

Bestuursleden

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marco Sanders
Penningmeester: Matthijs Jonker
Secretaris: Manon van der Gauw
Verhuurcoordinator: Ineke van Scheijndel
Gebouw-/terreinbeheerder: Arjan Westerbeek
Gebouw-/terreinbeheerder: Lies Lucassen
Algemeen bestuurslid: Albert Jan Meeuwissen (tevens groepsvoorzitter)
Algemeen bestuurslid: Norman Wiggers

Hieronder volgt een korte beschrijving van de functies binnen het stichtingsbestuur.

Stichtingsvoorzitter

De stichtingsvoorzitter vertegenwoordigt de stichting binnen de groep naar buiten, dus zowel naar Scouting Nederland als naar andere organisaties. Zij/hij zit en bereidt de vergaderingen voor van het stichtingsbestuur. Verder vertegenwoordigt hij  ook de groep in de stichting die het gebouw beheert. Tot slot coördineert hij de bestuurs- en stichtingsactiviteiten.

Stichtingssecretaris

Zij stelt samen met de stichtingsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Zij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Zij verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Stichtingspenningmeester

Zij/hij beheert en verzorgt de financiële administratie van de stichting. Zij/hij int de huur van de gebruikers van het scoutinggebouw.

Verhuurcoördinator

Hij is de contactpersoon naar buiten toe en beheert de verhuurkalender. Hij stemt de verschillende verhuurdata op elkaar af, ontvangt nieuwe huurders, leidt hen rond en controleert het gebouw na verhuur.

Gebouw-/terreinbeheerder

De gebouw-/terreinbeheerder is het aanspreekpunt voor zaken omtrent het gebouw en terrein. Hij/zij voert klein onderhoud uit en coördineert groot onderhoud.

Vrijwilligers